Hoe wordt het tarief voor warmte vastgesteld? Four Energy legt het uit.
Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast die warmteleveranciers mogen rekenen. Dit wordt gedaan om consumenten te beschermen tegen te hoge tarieven. Maar, hoe komen de maximale warmtetarieven tot stand? Four Energy legt het uit.
warmtetarief

Koppeling met de gasprijs, waarom?

In de Warmtewet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld. De koppeling met aardgas is gemaakt, omdat het grootste deel van Nederland (nog steeds) aardgas gebruikt voor de warmtevoorziening en er ook warmtesystemen zijn die gas gebruiken. Door deze koppeling wordt ervoor gezorgd dat een consument van warmte niet meer betaalt dan een consument die geen warmte gebruikt, maar aardgas. Stijgen de gasprijzen? Dan stijgt ook het maximale warmtetarief. In de nieuwe warmtewet die in de maak is wordt deze koppeling mogelijk los gelaten, maar zover is het nu nog niet.

Welke componenten spelen een rol?

Het warmtetarief bestaat uit een variabel en een vast deel. Het variabele tarief is afhankelijk van de hoeveelheid warmte die is gebruikt en heeft een directe koppeling met de gasprijs. Dit tarief berekent de ACM volgens de wet. Er moet worden uitgegaan van de gemiddelde gasprijzen die de 10 grootste gasleveranciers in december hanteren voor een jaarcontract dat per januari ingaat.

Naast de kosten op basis van het verbruik zijn er meer componenten die ten grondslag liggen aan de tariefstelling van de ACM. We zetten ze op een rij:

  • Belastingen: Dit betreft de energiebelasting op gas, de BTW en Opslag Duurzame Energie (ODE).
  • Indexatie: Op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en de kosten voor het lenen van geld worden de tarieven geïndexeerd.
  • Energie aspecten: Hierbij wordt er rekening gehouden met de efficiëntie van een gasgestookte Cv-ketel en de warmteoverdracht.

Consumenten die gebruik maken van een gehuurde afleverset van warmte betalen hiervoor een vast tarief. De ACM heeft ook voor deze gebruikersgroep een maximaal tarief vastgesteld op basis van de aanschaf, installatie en onderhoudskosten.

De uitwerking van de stappen ligt vast in het tarievenbesluit warmte en voor de jaarlijkse berekening van de maximale warmtetarieven wordt een rekenmodel gebruikt die u hier kunt bekijken.

Hoge energieprijzen

Door alle geopolitieke spanningen zijn de prijzen van gas en elektriciteit bijzonder hoog. Het kabinet heeft dan ook onlangs maatregelen getroffen om de energierekening voor 2022 te kunnen verlagen. Het gaat hier om een extra belastingkorting en daarbovenop een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. De belasting op gas is daarbij ongewijzigd gebleven en wordt dan ook gebruikt door de ACM voor de vaststelling van het nieuwe maximale tarief.

De warmteleveranciers

Warmteleveranciers stellen zelf hun tarieven vast, maar mogen niet meer in rekening brengen dan het vastgestelde maximumtarief en ze mogen niet te veel winst maken. De ACM ziet hier op toe doordat de instantie zelf informatie opvraagt bij de warmteleveranciers. Op basis hiervan kan de ACM een onderzoek starten om te bekijken of de gemaakte winst van de warmteleverancier redelijk is. Zo voorkomt de ACM dat de warmteleverancier geen onnodige verhoging doorvoert van het warmtetarief om meer winst te maken.

Four Energy stelt de tarieven vast op basis van de kosten die worden gemaakt om de warmtesystemen te exploiteren, in stand te houden en de kosten voor de ingekochte energie. Op deze manier handelen wij conform de richtlijnen van de ACM.

Bron: ACM